Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

My, Sopra Steria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s..1).

 • W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
 • w celu zawarcia umowy (podstawa z art..6 ust..1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, (podstawa z art..6 ust.1 lit. b RODO);

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy [art. 14.1.d. RODO]

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • adres miejsca wykonania usługi
 • dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, w tym numer NIP

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom

podmiotów:

 • podmiotom realizującym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do danych kontaktowych
 • obsłudze księgowej
 • nstytucji finansowej
 • obsłudze prawnej

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EOG. W razie potrzeby możemy przekazywać Twoje dane w ramach struktury Sopra Steria Group w Europie.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego możemy przechowywać do czasu zakończenia tego procesu.

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o pracę możemy przechowywać przez okres wymagany przepisami prawa pracy.

Twoje dane pozyskane w związku z innymi okolicznościami możemy przechowywać w czasie realizowania czynności niezbędnych dla których zgoda została pozyskana.

VII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych.- jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych - możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  • Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do przenoszenia danych- Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. - W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz niezbędne do prawidłowej jej realizacji.