Wartości i etyka

 

Działanie Sopra Steria wpisuje się w ramy silnych zasad etycznych i przestrzegania wszystkich zasad rządzących jej działalnością. Zobowiązanie to stanowi podstawę relacji zaufania między firmą a jej interesariuszami.

Grupa jest sygnatariuszem zasad Global Compact (GC Advanced) Organizacji Narodów Zjednoczonych i przestrzega podstawowych zasad i praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Grupa potwierdza również swoje podstawowe zasady i wartości w swoim Kodeksie Etyki. Przy wsparciu Kierownictwa, które zapewnia przestrzeganie określonych zasad, niniejszy Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników Grupy w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia jej działalności.

System zgodności w Grupie jest również oparty na wspólnym rdzeniu zasad i procedur, w tym na nowym Kodeksie postępowania dostawców.

Sopra Steria wdrożyła we wszystkich swoich podmiotach program mający na celu zapobieganie i zwalczanie korupcji i handlu wpływami, którego podstawą są:

  • Zobowiązanie Zarządu Grupy przypominające o znaczeniu profilaktyki i polityki zerowej tolerancji w przypadku korupcji.
  • Zarządzanie horyzontalne pod zwierzchnictwem Departamentu Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem, który jest zależny od sieci Kierowników Kontroli Wewnętrznej odpowiedzialnych za zgodność i zarządzanie ryzykiem w każdym ze swoich podmiotów.
  • Kodeks Postępowania w zakresie zapobiegania korupcji, zilustrowany konkretnymi przykładami i wydany w dziesięciu językach, obejmujący wszystkie podmioty Grupy.
  • Program szkoleniowy obejmujący moduł e-learningowy mający na celu podniesienie świadomości wszystkich pracowników oraz sesje klasowe dla kategorii pracowników uważanych za bardziej narażone na ryzyko korupcji.
  • Wzmocnione procedury i kontrole dla całego programu.
  • System zgłaszania nieprawidłowości, dostępny dla wszystkich partnerów, uwzględnia wymagania przepisów antykorupcyjnych oraz francuskiego prawa dotyczącego obowiązku zachowania czujności: ethics@soprasteria.com
    Bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych i tożsamości demaskatora. Aby zostać uznanym za demaskatora, osoba musi osobiście zdawać sobie sprawę z sytuacji i działać zarówno w dobrej wierze, jak i bezinteresownie. Informator jest chroniony prawem.

Ponadto, Kodeks Etyczny został uzupełniony o Zasady wykorzystywania informacji poufnych dotyczące transakcji na papierach wartościowych i zapobiegania wykorzystywaniu informacji poufnych, zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie nadużyć na rynku.

Wreszcie, zaangażowanie i wyniki Grupy w obszarze Odpowiedzialności Korporacyjnej zostały docenione przez przyznanie zaawansowanego Złotego Medalu CSR przez Ecovadis, globalną platformę ratingową stosującą 21 kryteriów społecznych, etycznych, środowiskowych i łańcucha dostaw.

 

 

NASZE WARTOŚCI

 

Openness and curiosity

Zachęcamy do śmiałości, ciekawości i odpowiedzialności w odkrywaniu nowych dróg i wykorzystywaniu innowacyjnych technologii, które umożliwią przeprowadzenie przemian z korzyścią dla wszystkich.

 

Team spirit

Poza technologiami jesteśmy przekonani, że zbiorowa inteligencja, sojusz pomiędzy duchem zespołowym a talentem wszystkich, przyczynia się do przekształcania i rozwijania świata w zrównoważony sposób, wykraczając poza technologie.

 

Willingness to act positively

Chcemy, aby innowacje były przydatne dla jak największej liczby osób i proponować zrównoważone rozwiązania o pozytywnym wpływie, które integrują interakcje między technologią cyfrową a społeczeństwem w sposób odpowiedzialny i etyczny.

 


Customer focus

Zależy nam na długofalowej współpracy z naszymi klientami, aby rozwijać ich wydajność i umożliwić im pójście jeszcze dalej dzięki naszej dogłębnej wiedzy na temat ich sektora biznesowego i innowacyjnych technologii.

 

Professional excellence

Oferujemy nasze wizjonerskie, globalne podejście i rozległą wiedzę, aby kierować naszych klientów, partnerów i pracowników w kierunku śmiałych wyborów i umożliwić im przekształcanie możliwości w namacalne i trwałe rezultaty.


Respect for others 

Jesteśmy przekonani, że kolektyw to siła, że najlepsze rozwiązania znajdują się razem. Dlatego przyjmujemy postawę słuchania i bycia blisko naszych klientów, partnerów i pracowników.